Curling

EH Bjornstad

220-v22n5%201974%2099a.jpg

218-v22n5%201974%2097a.jpg

219-v22n5%201974%2097b.jpg

221-v22n5%201974%2099c.jpg